Upravni odbor

ceo-imgIzvršna direktorica

Mersida Aljićević rođena je 19.01.1988.godine u Pljevljima. Osnovnu školu „Salko Aljković“ i Gimnaziju „Tanasije Pejatović“ završila je u Pljevljima. Osnovne studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na smjeru za socijalni rad završila je 2010. godine. Postdiplomske studije na Fakuletetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na smjeru socijalni rad završila je 2016. godine i stekla zvanje Magistarka socijalnog rada.
Radni angažman je započela odrađivanjem radne prakse za viskoškolce u NVO „O.C. Bona Fide“ u Pljevljima 2012. godine. Radila je u Skloništu za žene i djecu žrtve porodičnog i drugih oblika nasilja. Učestvovala u izradi projekata koji su se odnosili na poslove rodne ravnopravnosti, prevenciju nasilja, zaštitu žena i djece žrtava porodičnog nasilja. Nakon odrađene radne prakse za viskoškolce nasavlja sa volontiranjem u NVO „O.C. Bona Fide“ Pljevlja u Skloništu za žrtve nasilja do 12.06.2014. godine. Volontiranje u JU Centru za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak počinje u periodu od 17.06.2014. godine do 17.03.2015. godine, na poslovima vezanim za stara i odrasla lica. Radno je angazovana u JU Centru za socijalni rad Pljevlja bila u periodu od 01.07.2015. godine, na poslovima vezanim za unos podataka u ISSS i druge poslove po nalogu pretpostavljenog. Od 20.12.2017. radno angazovana u JU Centru za socijalni rad Pljevlja kao strucna radnica na materijalnim davanjima. Učestvovala u izradi i realizaciji raznih projekata u sklopu svog radnog angažmana u JU Centru za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak.
Uspiješno završila obuku za vođenje slučaja u Centrima za socijalni rad; Obuku za Stručne radnike za rad na materijalnim davanjima u organizaciji Zavoda za socijalnu i djeciju zastitu Crne Gore; Obuku za pripremu i sprovodenje EU projekata; ECDL obuka-MS Offısepaket-napredni nivo; Govori Engleski jezık. Posjeduje Licencu za obavljanje osnovnih strucnih poslova u socijalnoj i djecjoj zastiti, ima položen stručni ispit za rad u državnim organima. Članica prvostepene komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama. Predsjednica komisije za socijalno-humanitarna pitanja MZ. Do izbora za direktora JU Doma starih “Pljevlja” bila članica Upravnog odbora JU Doma starih “Pljevlja” Pljevlja. Posjeduje dobre vještıne komuniciranja, veoma dobre vještine u radu sa zahtjevnim strankama, dobre vjšetine pregovaranja, uspiješna je u timskom radu, odgovorna i precizna.

 

UPRAVNI ODBOR

Ivana Šuković, master prava- predsjednica UO JU Dom starih "Pljevlja"

Zaposlena u Ministarstvu rada i socijalnog staranja na radnom mjestu: načelnica za razvoj usluga u Direkciji za razvoj usluga.

U periodu 2012, 2013. i 2014. godine bila koordinator za nacionalne stručne kvalifikacije, certifikate i ostala testiranja kao predavač iz oblasti   Zakonski osnov za provjeru i potvrđivanje nacionalnih stručnih kvalifikacija i Vrednovanje portfolija u postupku realizacije Programa osposobljavanja za ispitivača, te koordinirala realizacijom i vršila nadzor nad sprovođenjem teorijskog i praktičnog dijela provjere znanja, vještina i kompetencija kandidata za sticanje stručnih kvalifikacija: kondukter u željezničkom saobraćju, transportni komercijalista u željezničkom saobraćaju, planinski vodič/planinska vodičkinja, turistički vodič/vodičkinja i vođa splava,član brojnih radnih grupa za izradu zakona i podzakonskih akata,učestvovala na okruglim stolovima i studijskim posjetama iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, iskustvo u pisanju TAIEX projekata.Na Listi članova discipline komisije za 2017. godinu (Listu utvrdila Uprava za kadrove).Tokom 2015, 2016. i do avgusta 2017. godine bila član Komisije za provjeru ispunjenosti uslova koje treba da ispunjavaju ovlašćene organizacije za obavljanje poslova iz zaštite na radu.

 

U toku 2016. i do avgusta 2017. godine sekretar Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu.Od maja 2016. godine do 19. oktobra 2017. godine predsjednica UO JU Centar za socijalni rad za opštinu Rožaje, od 19. oktobra 2017. godine i dalje predsjednica UO JU Dom starih Pljevlja.

 

Jelena Vučelić, diplomirana pravnica- članica UO JU Dom starih "Pljevlja"

Zaposlena u JU Centar za socijali rad za Glavni grad Podgorica

 

Denis Nuhanović, diplomirani pravnik- član UO JU Dom starih "Pljevlja"

Zaposlen u JU Dom starih "Pljevlja"

 

 

 

 

Bookmark and Share

Copyright © 2018 JU Dom starih "Pljevlja" . All rights reserved.